ISTORIJA RAZVOJA

Porodična priča uspješnog vođenja farme

Početak PILE-FARM firme datira iz 1990. godine. U to vrijeme smo se odlučili na tov brojlera, kao nama najrentabilniji i tehnološki dostupan način razvoja porodične farme. U samom početku peradarska farma je uzgajala brojlere jednim dijelom u kooperaciji, ali i samostalno, nudeći peradarske jedinke veoma dobrog kvaliteta tog vremena. Nakon stagnacije u prvoj polovini devedesetih godina iz objektivnih razloga, počinjemo sa intenzivnijim radom i ulaganjima u naše objekte, čime smo počeli da povećavamo populaciju jedinki jata brojlera. Usvajanjem novih tehnologija u oblasti ishrane i izmjene u pristupu funkcionalnosti tova brojlera, naša porodična farma je postizala sve bolje rezultate u uzgoju brojlera. Ti rezultati će kasnije biti priznati i od strane poznatih firmi iz oblasti peradarske industrije na ovim prostorima. Zalaganje i trud koji smo ulagali u naš porodični posao su izgradili firmu PILE-FARM koja je postala ozbiljan kandidat za saradnju sa drugim daleko većim firmama. Od 2004. godine PILE-FARM prelazi na uzgoj matičnog jata koka nosilja teške linije, a u saradnji sa firmom PERUTNINA PTUJ, proširujemo kapacitete broja jedinki jata i postajemo firma koja uzgaja preko 15 000 jedinki. Tako smo napustili proizvodnju brojlera i nastavili da se usavršavamo u uzgoju koka nosilja teške linije. U narednim godinama dostigli smo kapacitet od 20 000 jedinki, a nakon što smo ušli u projekat FARMA II, taj broj se popeo na 30 000 jedinki. Godine 2016. PILE-FARM dobija priznanje za najuspješniju peradarku firmu koja ima najuspješnije roditeljsko jato u Evropi.

pilefarm

Razvoj

Poslije perioda uzgajanja jedinki brojlera, naša porodična firma prelazi na novu granu razvoja, ali i drugu liniju proizvodnje u peradarskoj industriji. Početak saradnje na tom polju sa kompanijom PERUTNINA PTUJ, omogućilo nam je da učimo od najboljih u toj oblasti peradarske industrije. Vremenom je broj jedinki rastao, ali je prostora za uzgoj bilo sve manje. Tehnologiju koju smo koristili u tom momentu nije više mogla da zadovolji potrebe trenutnog napretka firme. Kandidaturom u projektu FARMA II uvrstili smo se kao firma sa ozbiljnim namjerama za razvoj u oblasti uzgoja matičnog jata. Naši prethodni rezultati su nam pomogli da budemo dio projekta FARMA II koja nam je omogućila pristup savremenim tehnologijama u peradarskoj industriji i uzgoju matičnog jata. Projekat je donio dugo očekivani napredak kao podsticaj i nagradu za dosadašnji trud. Savremeni pristup procesu uzgoja matičnog jata koka nosilja teške linije podrazumijeva niz tehničkih riješenja od procesa useljenja objekata, preko novih procedura pri ulasku radnika u objekte, pa do klasifikacije i transporta jaja, kao našeg krajnjeg proizvoda. Naši objekti imaju savremenu tehnologiju koja uključuje: automatizovane klima jedinice koje održavaju temperaturu unutar objekta konstantnom, sterilni hol koji se koristi za dekontaminaciju osoblja pri ulazu u objekat, automatske linije hranjenja i pristupa pojilišta za jedinke jata.

pilefarm

Dalji ciljevi razvoja

Sveobuhvatni proces proizvodnje zasniva se na oplođenim jajima koji se dalje proslijeđuju PERUTNINA PTUJ kompaniji sa kojom imamo dugogodišnju saradnju. Broj oplođenih jaja koje isporučujemo PERUTNINI iznosi do sada 4,25 miliona i u planu je proširenje kapaciteta u tom pogledu. Oplođena jaja su naš krajnji proizvod i cijeli tok procesa njihovog dobijanja zavisi od prethodnih parametara lanca proizvodnje. Standardi uzgoja matičnog jata su izuzetno rigorozni i zahtijevaju krajnje ozbiljan pristup u njihovom sprovođenju. Bez tih standarda koji uključuju tehnologiju ishrane jedinki jata i proces njihovog tretiranja u prostorijama objekta, ne postoji mogućnost da se dođe do većeg broja krajnjeg proizvoda. Neprestano usavršavanje u načinu pripreme hrane i njegove implementacije, te stalna nadogradnja savremenih tehnologija infrastrukture objekta, predstvalja naš krajnji cilj kojim se želimo dokazati ne samo u lokalnoj zajednici, već i šire. Infrastruktura objekata podrazumijeva neprekidan monitoring osnovnih parametara unutrašnje temperature i vlažnosti vazduha, količine hrane i vode u hranilicama i mnogih drugih bitnih procesa rada objekata, čije se nadgledanje vrši daljinski i na licu mjesta. Bilo koja neželjena promjena navedenih parametara, alarmira se u realnom vremenu, što nam omogućava pravovremenu intervenciju nad uočenim problemom unutar objekta. Sve navedeno predstavlja razlog više da edukujemo i usavršavamo naše radno osoblje, koje će se nastaviti sa razvojem novih tehnologija.

pilefarm